در جوابآقای بصیری

... آنان به آفتاب شیفته بودند
زیرا که آفتاب
تنها ترین حقیقتشان بود
احساس واقعیتشان بود
با نور وگرمی اش مفهوم بی دریغ عدالت بود
با تابناکی اش مفهوم بی فریب صداقت بود
ای کاش می توانستندازآفتاب یاد بگیرند که بی دریغ باشند
در درد ها وشادی ها شان حتی با نان خشکشان
و کارد ها شان را جز از برای قسمت کردن بیرون نیاورند
آفتاب مفهوم بی دریغ عدالت بود آنان به عدل شیفته بودند و
اکنون آنان را با آفتاب گونه ای آنان را اینگونه دل فریفته بودند
ای کاش می توانستم
خون رگان خود را
من قطره قطره قطره بگریم تا باورم کنند
ای کاش می توانستم یک لحظه می توانستم
ای کاش
برشانه های خود بنشانم این خلق بی شمار را گرد حباب خاک بگردانم
تا با دو چشم خویش ببینند خورشید شان کجاست
و باورم کنند
ای کاش می توانستم
الف . بامداد

/ 1 نظر / 7 بازدید
basiri

با تشکر فراوان، بسيار زيبا بود